• บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ ก้าวแรกที่มั่นคงสู่อาเซียน
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  ก้าวแรกที่มั่นคงสู่อาเซียน


  เจ้าของผลงาน   นางสาวกัญญา  ยานยนต์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประเทศ ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อรองรับการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อทำให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งก้าวแรกของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นประเทศไทยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างมากในทุกๆด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาเพื่อให้เท่าทันประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เพราะปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประเทศของเรานั้นเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ เกือบทุกด้าน ฉะนั้นแล้วเพื่อให้ก้าวเท่าทันประเทศสมาชิกและเตรียมการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศเราต้องมีการเตรียมความพร้อมและต้องมีการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาต้องสอดแทรกภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : กัญญา ยานยนต์
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด