• การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการจิตศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการจิตศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  เจ้าของผลงาน   นายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            การที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านอารมณ์ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีของนักเรียน "จิตศึกษา" เป็นกระบวนการสำคัญของโรงเรียนในการพัฒนาครู เพื่อยกระดับจิตวิญญาณครูให้มี "หัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง" ส่วนในตัวนักเรียนกระบวนการจิตศึกษาได้ยกระดับความฉลาดด้านจิตวิญญาณ และความฉลาดด้านอารมณ์ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ดังนั้นจึงได้นำกระบวนการจิตศึกษาดังกล่าวมาใช้พัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ให้เข้าใจกระบวนการจิตศึกษา จากนั้นให้ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จิตศึกษาไปพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีครูโรงเรียนสาธิตเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
 • เผยแพร่ : 2015-09-11

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด