• กระบวนการสร้างชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลสำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  กระบวนการสร้างชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลสำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ; การวิจัยแบบร่วมมือ


  เจ้าของผลงาน นางสุรินธร วังคะฮาด


  ข้อมูลผลงาน (ปัญหาเดิม หรือเหตุจูงใจในการสร้างผลงาน)
  ผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 4 ด้านทักษะ การคิด มาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ


  วิธีดำเนินการ
  1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาด่านทักษะการคิดของนักเรียน
  2. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถใจการสร้างชุดการสอน/กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความสามารถการคิดของนักเรียน หาประสิทธิภาพ และนำชุดการสอนที่สร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนที่ ทำการการสอน
  3. วัดและประเมินผลความก้าวหน้า ก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการ และประเมินประสิทธิภาพของโครงการ


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : สุรินธร วังคะฮาด
 • เผยแพร่ : 2015-09-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด