• กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี
  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  เจ้าของผลงาน  นายบุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ และคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกดับประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” การดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา เป็นอีกหนึ่งการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและสถานประกอบการ สู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : บุญช่วง ศรีธรราษฎร์
 • เผยแพร่ : 2015-09-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด