• คู่มือแบบฟอร์ม มคอ.3 – มคอ.7 และแบบประเมินเพื่อทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • คู่มือแบบฟอร์ม มคอ.3 – มคอ.7 และแบบประเมินเพื่อทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


  เจ้าของผลงาน 1. นายบุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ 2. นางสาวดวงเดือน เภตรา
  3. นางสาวลลิตา  พิมทา 4. นางสาวสุพร  แก้วสะอาด


  ความเป็นมาและความสำคัญ


            ในปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชีได้ดำเนินการและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ  ทั้ง 5 ด้าน  คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนสิ่งสำคัญที่อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องดำเนินการคือ การจัดการทำ มคอ.3 - มคอ .7  ตลอดจนการประเมินเพื่อทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้เป็นแนวทางในการไปปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับต่อไป


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์, ดวงเดือน เภตรา, ลลิตา  พิมทา, สุพร  แก้วสะอาด
 • เผยแพร่ : 2015-09-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด