• พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษาวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์
 • พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษาวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  เจ้าของผลงาน 1. นายสุรศักดิ์ ชะมารัมย์  2. นายพิมลศักดิ์  นิลผาย  3. นางสาววาสนา เลิศมะเลา


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) หรือที่เรียกว่าเว็บไซต์ (website) เป็นรูปแบบการสื่อสารและการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษกว่าการบริการอื่นๆ และยังมีความง่ายสำหรับการใช้งานอีกด้วย จึงทำให้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมและมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น เพราะเว็บเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ ในรูปแบบของเว็บเพจ (Webpage) มากมายหลายเว็บเพจมาเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันและสามารถแสดงผลในรูปแบบของสื่อผสมอื่นๆ ซึ่งในจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นนั้นหมายความรวมถึงนักศึกษาสถาบันต่างๆที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้งานด้วย โดยหลายสถาบันมีการจัดทำแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นหาแบบเวิลด์ไวด์เว็บ หรือที่เรียกว่าเว็บไซต์ (website) ขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อต้องการใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันตนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, พิมลศักดิ์  นิลผาย, วาสนา เลิศมะเลา
 • เผยแพร่ : 2015-09-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด