• แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  เจ้าของผลงาน  นายบุญช่วง  ศรีธรราษฎร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  นางสาวจุฑารัตน์ จิตต์ถนอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว


  ความเป็นมาและความสำคัญ
  ในการเก็บหลักฐานร่องรอยการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย  แต่ในทางปฏิบัติของบุคลากรเมื่อไปราชการกลับมาแล้วขาดการเขียนรายงานการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานภายในองค์กร ดังนั้น แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการจัดการความรู้ที่ได้จากสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาการเรียน การสอนและ และพัฒนาระบบงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์, จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม
 • เผยแพร่ : 2015-09-23

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด