• การพัฒนาผู้นำนักศึกษาครุศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  การพัฒนาผู้นำนักศึกษาครุศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน


  เจ้าของผลงาน   ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เริ่มมา 4 รุ่น ตั้งแต่มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีผู้นำเรียกชื่อว่า  “นายกสโมสรนักศึกษา”  ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนานักศึกษาครูให้มีประสบการณ์ มีความรู้ ด้านการเป็นผู้นำ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการจัดกิจกรรม ทั้งนี้สอดคล้องกับการผลิตครูเพื่อให้ได้ครูที่ดีมีคุณภาพและมีวิญญาณของความเป็นครูนั้น  ถ้าจะศึกษาหาความรู้ภาคทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้  จำเป็นต้องได้รับการพัฒนานอกห้องเรียน นั่นคือการให้มีสโมสรนักศึกษา ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน สิ่งสำคัญอีกประการสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบันคือการให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • เผยแพร่ : 2015-10-05

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด