• คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  เจ้าของผลงาน ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ


  ความเป็นมาและความสำคัญ
  จากการที่วิทยาลัยการจัดการยังไม่มีระบบและกลไกในการให้คำปรึกษา และไม่มีแนวทางในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา หรือหากว่ามีก็ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกัน จึงจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้เกิดระบบและกลไกในการให้คำปรึกษาและเป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลเดียวกันได้


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ
 • เผยแพร่ : 2015-10-05

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด