• จาก P3SH สู่ความสำเร็จ
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  จาก P3SH สู่ความสำเร็จ


  เจ้าของผลงาน  สิบเอกมงคล  อุบล  สาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาทั้ง 5 ชั้นปี รวมทั้งสิ้น ประมาณ 4,500 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนนักศึกษามากเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยและเมื่อเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่คือมีจำนวนสมาชิกสโมสรนักศึกษาจำนวนน้อยและยังขาดการบริหารจัดการที่ดี  คือยังไม่มีความชัดเจนในกิจกรรมว่าในแต่ละกิจกรรมใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม จึงส่งผลให้มีการวางประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวคิดให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขัดกิจกรมได้รับทราบถึงแนวคิดในแบบง่ายในการทำงานคือ รูปแบบ P3SH คือ P = Plan  คือ การวางแผน  S = Step คือ วางแผนทำตามขั้นตอน S = Staff  คือ  มีทีมงานที่ดี  S = Stop  คือ หยุดอย่างมีคุณภาพ  ทำให้มี H = Happy  คือ ยินดีที่จะทำงานอย่างมีความสุข  การจุดประการทางความคิดในรูปแบบนี้เพื่อให้ผู้ร่วมงานในสโมสรนักศึกษาเกิดความตระหนักในหน้าที่และสามารถที่จะทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและทำให้งานที่ทำออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยให้การเตรียมกิจกรรมได้สอดคล้องกับกับการวางแผนโครงการ ตามรูปแบบ PDCA ควบคู่กันไปอีกด้วย


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : มงคล อุบล
 • เผยแพร่ : 2015-10-05

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด