• การประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลา สู่อาเซียน”
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  การประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลา สู่อาเซียน”


  เจ้าของผลงาน   นางสาวกนกวรรณกรณ์  หลวงวังโพธิ์


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการนำเอามรดกทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมีการต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เชื่อมโยงกันจนเป็นระบบเศรษฐกิจ
             วัฒนธรรมการกินของคนไทยทุกภาค โดยเฉพาะภาคอีสานที่นิยมทาน “ส้มตำ” ซึ่งถือเป็นอาหารหลักของคนอีสานหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย ด้วยสีสัน รสชาติ รวมถึงเครื่องปรุงอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากอาหารชาติอื่นๆ และสมควรอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันส้มตำของไทย ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินำมาซึ่งประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ประเทศไทยในระยะยาว


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : กนกวรรณกรณ์  หลวงวังโพธิ์
 • เผยแพร่ : 2015-10-05

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด