• แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านท่าสี
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว
  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัญหา ศักยภาพ
  ของชุมชนและเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านท่าสี สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน


  เจ้าของผลงาน : 1. นายประสาร  ศรีพงษ์เพลิด 2. ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ 3. นายศาสตรา  วงษ์บุตรลี  สังกัด วิทยาลัยการศึกษา


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            ปัจจุบันทุกองค์กรและทุกระดับของสังคมไทยต่างตระหนักในการส่งเสริมการพัฒนาคน และพัฒนาสังคมให้อยู่ดี มีสุข มีชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนารูปแบบหนึ่ง


            ที่นำมาใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนามนุษย์ ชุมชน และสังคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคนให้มีความสุข เป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความดีงามซึ่งการพัฒนากลุ่มคนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้โดยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณ สำนึกรักชุมชน มีความรักชุมชน เป็นชุมชนเรียนรู้ มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง มีการจัดการชุมชนที่ดี มีเครือข่ายกิจกรรม มีภาวะผู้นำในชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และเป็นชุมชนที่สงบสุข มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด, ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ, ศาสตรา  วงษ์บุตรลี
 • เผยแพร่ : 2015-10-05

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด