• โครงการรู้เที่ยว รู้หลักพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม
 • บทความทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ
  โครงการรู้เที่ยว รู้หลักพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม


  เจ้าของผลงาน   นายสิทธิศักดิ์  เตียงงา


  ความเป็นมาและความสำคัญ
            จากการที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เป็นสอนสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ โดยมีรายวิชาหลักการมัคคุเทศก์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติรวมทั้งเรียนรู้การทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักศึกษา จึงบูรณาการกับรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


  รายละเอียด...

 • ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์  เตียงงา
 • เผยแพร่ : 2015-10-05

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด