วิเคราะห์วรรณศิลป์ในบทเพลงกล่อมเด็กของคนภูไท ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 • โดย : อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ /ภาวิณี ห้องแซงAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
บทวิจารณ์หนังสือ“คัมภีร์ HR”

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน

 • โดย : ชาญยุทธ สอนจันทร์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
Maternal Preparation for Premature Infants

 • โดย : ธัลญภัสสญ์ พวงศรีเคนAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
Family Developmental Task in Elderly Care

 • โดย : ปภัชญา คัชรินทร์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาเด็กอายุ 1-2 ปี

 • โดย : ทิพภารัตน์ ไชยชนะแสงAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษหน้า

 • โดย : 1. อาจารย์ ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา 2. อาจารย์ ดร.วิชิต กํามันตะคุณAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การพัฒนาต้นแบบศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

 • โดย : คณิน บรรณกิจ/ก้องเกียรติ สุขเกษม/ปรมัตถ์ โพดาพล/วรเชษฐ์ ศรีสถิตย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์แมนนาเนสเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการผลิตพรีไบโอติก

 • โดย : สุรชัย รัตนสุข/จตุพร หงส์ทองคำ/สุฑารัตน์ คนขยันAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การศึกษากิจกรรมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่ากินได้ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์ /ชัญญรินทร์ สมพร:An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
ครงการ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากรากของต้นเลือดแรด

 • โดย : อุไรวรรณ ศรีพนา An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การสำรวจปริมาณเรเดียมและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : ภูริต ควินรัมย์ / ปิยะนุช ภูทองขวาAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : เชี่ยวชาญ ยางศิลาAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ในตำบลท่าม่วง จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : นายธนวัฒน์ บุตรทองทิมAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การสร้างความปรองดองระหว่างสยามและท้องถิ่น หลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พุทธศักราช 2444-2455

 • โดย : ปริญ รสจันทร์/ เกศินี ศรีวงค์ษา/ อมรรัตน์ นาคเสพAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษหน้า

 • โดย : ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา/ดาวรุวรรณ ถวิลการ/วิชิต กำมันตะคุณAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การศึกษาการต้านแบคทีเรียและการต้านเชื้อราที่ได้จากพืชสมุนไพรในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมย์

 • โดย : สุรชัย รัตนสุข /วนิดา วัฒนพายัพกุล /รุ่งเรือง บุญส่งAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเศษวัสดุทดแทนเมล็ดข้วฟ่าง

 • โดย : เกษร เมรัตน์/สุรชัย รัตนสุข/สุรชัย อาจกล้า/ชัชวาล โยธะพันธAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา

 • โดย : ศักดิ์ศรี สืบสิงห์/ กชพร นำนาผล/ นิธินาถ อุดมสันต์/ สุภิมล บุญพอกAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง/ผศ. ดร. สุรชัย รัตนสุขAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

 • โดย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร/นางสาวจิตตะวัน กูโบลา/นางสาวชุลีพร บุ้งทอง/นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : นางสาวชัญญรินทร์ สมพร / นางสาวสุทธิรา ขุมกระโทกAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
INVESTIGATION OF POTENTIAL ALKALI-SILICA REACTIVITY OF AGGREGATE SOURCES IN THAILAND

 • โดย : ดร. วัชรากร วงค์คำจันทร์ An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในและนอกโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ/พัชราวรรณ จันทร์เพชร/นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
าวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 • โดย : อรุณรัตน์ ปัญจะกลิ่นเกษร/เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ/ฉัตรลดา ดีพร้อมAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (HR in the next Decade) โดย พยัต วุฒิรงค์บรรณาธิการ

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
เตาอบย่างไก่ความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า

 • โดย : ธีรศาสตร์ คณาศรีAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : วรพจน์ พรหมจักร์/ประภาภรณ์ รัตโน/ฉัตรกมล อนนตะชัยAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
A Study of Problems and Effects of Termination of Analogue Television System in Roi Et Province.

 • โดย : เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่KPI&PMS

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
Diversity and Traditional Knowledge of Textile Dyeing Plants in Northeastern Thailand

 • โดย : ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา

 • โดย : ธีระศักดิ์ ดาแก้ว, อุมาพร ไวยารัตน์, เพิ่มพร สุมมาตย์, สว่าง ยุคะลังAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การศึกษาบทบาทของคำทวยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก บ้านร่องคำและบ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 • โดย : อุไรวรรณ สิงห์ทอง / หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น / เจนจิรา แก้วกาศ / จักรกฤษณ์ อู่ตุ้มAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2018-06-04A second item
การเปรียบเทียบบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี

 • โดย : อาจารย์ สันติ ทิพนาAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-12-24A second item
ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : อาจารย์ นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์ ฉัตรลดา ดีพร้อมAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-12-24A second item
ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในและนอกโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : อาจารย์ เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์ พัชราวรรณ จันทร์เพชร อาจารย์ นิวัฒน์ วงศ์ใหญ่An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-12-24A second item
ภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 • โดย : อาจารย์ อรุณรัตน์ ปัญจะกลิ่นเกษร อาจารย์ เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ อาจารย์ ฉัตรลดา ดีพร้อมAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-12-24A second item
ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่สำรวจพบในตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : อาจารย์ ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ อาจารย์ คมศิลป์ พลแดง An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-12-24A second item
INVESTIGATION OF POTENTIAL ALKALI-SILICA REACTIVITY OF AGGREGATE SOURCES IN THAILAND

 • โดย : อาจารย์ ดร. วัชรากร วงค์คำจันทร์ An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
ผลการพัฒนากิจกรรมจิตศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : อาจารย์ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
การบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

 • โดย : อาจารย์ กฤติญา สุขเพิ่ม , อภิรักษ บูรรุงโรจน,ปนบุญญา ลํามะนา ,พิมลศักดิ์ นิลผายAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
Urban Development Policy in a University Town in the Northeast Region of Thailand

 • โดย : อาจารย์ ดร. ชยาใจ หมื่นไธสงAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงกาเต้นก้อนสำหรับวงดุริยางค์ตะวันตก

 • โดย : ศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย , พ.ต.ท.ดร.ฑีฆา โพธิเวส ,บพิตร เค้าหัน ,ธรรมชาติ ถามะพันธ์,ชัชวาล สร้อยกุดเรือAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) “Organization development fundamentals: managing strategic change”

 • โดย : ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
ไทยพลัดถิ่นในสังคมไทยกับการสะสมทุนการเมือง

 • โดย : มนต์ชัย ผ่องศิริAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
ชุมชนชาวไทยทรงดำ: การอพยพและการตั้งถิ่นฐานในปักษ์ใต้

 • โดย : กฤษณะ ทองแก้วAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
ความเป็นอื่นบนวาทกรรมการพัฒนาในวิถีชุมชนมอแกน

 • โดย : เบญจวรรณ บุญโทแสงAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2017-11-23A second item
เงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยในอินเดีย

 • โดย : สัญชัย ฮามคำไพAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-11-01A second item
เป็นอาจารย์อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่อเมริกา

 • โดย : สัญชัย ฮามคำไพAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-11-01A second item
อาจารย์มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

 • โดย : สัญชัย ฮามคำไพAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-10-31A second item
การศึกษามหาวิทยาลัยฟินแลนด์

 • โดย : -An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-10-28A second item
แนวทางปฏิบัติที่ด้ีสู่ความสำเร็จ

 • โดย : -An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-10-19A second item
แนวความคิด ตัวแบบ และทฤษฏีนโยบายสาธารณะ

 • โดย : -An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-09-19A second item
กระบวนทัศน์การบริหารงานภาครัฐ

 • โดย : -An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-09-13A second item
การบริหารงานภาครัฐตามหลักทฤษฏีองค์การ

 • โดย : -An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-09-13A second item
The Developmental Guidelines of Strategy for Schools under the Office of Secondary Educational

 • โดย : Jeeranan  Suttikhod, Suttira KhumkrathokAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Developing an Implementation Guidelines for internal quality assurance system of the schools

 • โดย : Penpak Buranasen, Waranya JatuphonprasertAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
The Development of The Internal Supervision Model of Teaching for Teachers Under the Jurisdiction

 • โดย : Pailin  Sumangkla,  Pisit  Boonchai,  Sutinan  PukdeewutAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Current Condition and Desirable Conditions of Management Information System for Schools

 • โดย : Jittiya  Boonpheng, Suttira  KhumkrathokAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
A STUDY OF THE STATE, THE DESIRABLE STATE FOR PARTICIPATION IN SCHOOLS UNDER UDONTHANI

 • โดย : Kanokwan  Buransan, Sutthira  KhumthokAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Developing of guidelines for the implementation of financial manegment standard in planning

 • โดย : Papusson Ridmontree, Sombat AappamaragaAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
The Development of Competencies in Own Development Model of the Private School Teachers in the

 • โดย : Laddawan  Kaenchak1*, Pisit  Boonchai, Sutinan  PukdeewutAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Leadership Development Program to Enhancing the Effectivenessness of the Management Private

 • โดย : Orawan Thalad, Benjawan Chutichudet, Amnaj ChanawongAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Current Conditions and Desirable Conditions the Community Participation in Educational Management

 • โดย : Janthiwa Sopa, Suttira  KhumkrathokAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Developing guidelines of operation is to reach the school standard Diamond under the office of

 • โดย : Jamnong Piboon, Asst. Prof.  Dr. Aumnaj ChanawongAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Current and Desirable Situations of the Teachers Competencies in Learning Management in the School

 • โดย : Namfon Chuenchom, Suttira  KhumkrathokAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
GUIDELINES FOR PREVENTION AND MITIGATION OF FLOODING IN THE AREAOF PRALUB SUB-DISTRICT MUNICIPALITY

 • โดย : Ponsiri ,  Seri  PichitsirAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
Standard Operation of the Assistance to the Elderly of the Local Administration

 • โดย : SuranchanaPrakot,  Seri PichitsiriAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-15A second item
The Model of Technical Cooperation Between Thailand and Lao PDR

 • โดย : ๊-An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-14A second item
Community Forest Management: A Case Study of Don Phuta Forest, Phon Muang Sub-district,

 • โดย : -An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-06-14A second item
แนวทางการศึกษา กรอบแนวคิด และทฤษฏีรัฐประศาสนศาตร์

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์,An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-04-20A second item
การจัดโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยกรุงสุโขทัย

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-04-20A second item
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย Basic knowledge of Thai Public Administration

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-04-20A second item
ชำเลืองมองโครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยสมัยกรุงธนบุรี

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-04-20A second item
โครงสร้างและหลักการบริหารราชการไทยในสมัยปฏิรูปประเทศ

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-04-20A second item
การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาครุศาสตร์ ต่างสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : ดร.กชพร  นำนาผล ,ดร.ธันยาภรณ์  พาพลงาม, ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์, นิธินาถ  อุดมสันต์, สุภิมล  บุญพอก, นิธิศ  วังโนAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-23A second item
การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

 • โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล, ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์,นิธินาถ  อุดมสันต์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-23A second item
รูปแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 • โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผลและคณะAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-23A second item
The Academy of Research: Creating a Sustainable Future through Research and Understanding

 • โดย : Peter G WaterworthAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
How Research on Language Can Help All Researchers

 • โดย : Professor Dr. Leslie Burke Barratt, Professor Emerita, Graduate Studies, Indiana State UniversityAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Strategies for Research Management of Mahamakut Buddhist University : Sri Lan Chang Campus

 • โดย : Chakgrit PodapolAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Design the Questions, Exercises Oriented Capabilities on Philology in the Current Secondary Program

 • โดย : Hoang Vinh Thang, Tran Van Phuong, Hoang Van HanAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Professional training case managemant for collaborators social work in DaNang city

 • โดย : Bui Van Van, Nguyen Thi Hang PhuongAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Roles of the Faculty of Liberal Arts and Science, Nakhon Phanom University in Educational

 • โดย : Sumalee Sriputtarin, Wantipha  Unarat, Kanlayanee  MuangthaiAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Needs Analysis of Communication Tasks for English-Major Students at Roi Et Rajabhat University

 • โดย : Angcharin ThongpanAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Effects of Reading Instruction Based on Cognitive Academic Language Learning Approach

 • โดย : Angcharin ThongpanAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
The Development of English Reading Comprehension Ability Using Panorama Technique

 • โดย : Thidawan WichaneeAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Transformational Leadership of school Administrators in Schools under Khon Kaen Primary Educational

 • โดย : Wanichcha Sriput, Wiralphat WongwatkasemAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Effects of Contemplative Education’s Activity Development for Teacher Students in Roi Et Rajaphat

 • โดย : Channarong  WisetsatAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
A Study of Measurement and Evaluation in the Classroom with Thai Qualification Framework

 • โดย : Komsil PholdaengAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
A MODEL FOR TEACHERS’ INSTRUCTIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE TEACHER

 • โดย : Le Duc QuangAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Using Cooperative Project to Develop English Reading Comprehension Skill of Prathomsuksa 5 Students

 • โดย : Prapakorn Charoensawad, Teeradet Cheunprapanusorn, Sompoet PanawasAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
THE SUBSTAINABILITY POLICY BETWEEN THAILAND AND CAMBODAI TOWARD QUALIFICATIONS FRAMEWORK

 • โดย : Sarom Tem, Unchalee Sarnrattana, Sarintip RaksasatayaAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Supply Administration of Basic Schools in Friendship Network Center under Khon Kaen Primary

 • โดย : Sayun Simma, Wiralphat WongwatkasemAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Different Effects of Written Corrective Feedback and Explicit Grammar Instruction

 • โดย : Suwitchan Un-udomAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Proposed Policy for Internationalization Development of the Student Production

 • โดย : Thanoo  SrithongAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Academic Leadership of School Administrators under Khon Kaen Primary Educational Service Area

 • โดย : Weerapol  Wiangyos, Sunthorn KohtbantauAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
THE DEVELOPMENT OF ENHANCING INSTRUCTIONAL LEADERSHIP MODEL IN ENGLISH LANGUAGE

 • โดย : Jiraporn  Chano, Kochaporn NumnapolAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Academic administration in Basic Education Schools under Khon Kaen Primary Educational Service

 • โดย : Pranee Wiangyos, Piroch PrommineteAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
PROPOSED STRATEGIES FOR DEVELOPING EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE OFFICE OF KALASIN PRIMARY

 • โดย : Supan Suranna, Chaiya Pawabutra, Surat Duangchatom, Phanrak PhontueAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
A MODEL FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR CHIEF JUDGE OF THE COURTS OF JUSTICE

 • โดย : Nopparat Apivimollak, Chaiya Pawabutra, Watana Suwannatrai, Sayan BoonbaiAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
The current and desirable state of learning organization for school under secondary educational

 • โดย : Patiparn Jumpajun, Sadarat ThanonkaewAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
USING DETERMINANTS FOR DETERMINING EXTREME VALUES OF A FUNCTION OF ONE VARIABLE, TWO VARIABLES

 • โดย : Pham Ngoc ThinhAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Effects of Online Coaching in Web Programming of Business Computer Students

 • โดย : Wijittra Potisarn, Udom Homkum, Prachit IntaganokAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
DEVELOPING ENGLISH READING COMPREHENSION ABILITY USING START STARTEGY OF MATTHAYOMSUKSA 2 STUDENTS

 • โดย : Unyarut Rornsuk, Wilailak Riach, Prayong KlanritAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
The Development of Teaching and Learning with in the Higher Education Qualifications TQF via

 • โดย : Nitit WangNoAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
The Effective Teachers’ Collaborative Working Model

 • โดย : Surintorn WangkahadAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Variables Affecting the Creativity of Undergraduate Students

 • โดย : Banjob BoonchanAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
AN ANALYSIS OF TEACHER’S DIRECTIVE SPEECH ACTS AND STUDENTS’ RESPONSES BY GENDER

 • โดย : Willyana Ramlan, SitiZaenab SanusiAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
THE PROCESS OF STUDENTS’ EXPERIENTIAL RESPONSE IN RESPONDING LOVE SONG LYRICS

 • โดย : Mohammad Febryanto, Sansan YuliansahAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Mindset of senior students in the Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University, Thailand, 2015

 • โดย : Yuvatida Chapanya, Cheewarat SrilapantuAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
EFFECTIVENESS OF MELANKOLIS AS LEARNING MEDIA TO INCREASE ABILITY TO READ OF CHILDREN WITH MILD ...

 • โดย : Wulan Yulian, Jl. Raya CibiruAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Parents’ satisfaction toward Student Tracking System By SMS : ACase study of Srisongkhram

 • โดย : Chacrit JongwaiAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
A Model for Developing Effective Leadership for Administrators in World-Class

 • โดย : Parinyamit Leenalad, Chaiya Pawabutara, Watana Suwanntarand, Surat DorngchathumAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
DEVELOPING THE COMMUNICATIVE CULTURAL ENVIRONMENT BETWEEN

 • โดย : Dang ThiThanhThuyAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
ENHANCING COMUNICATION SKILLS FOR ETHNIC MINORITY STUDENTS IN LAO CAI TEACHER TRAINING COLLEGE

 • โดย : Đới Thị Thu Thủy An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Technical cooperation between Thailand and Lao PDR : Transitions and Internal conditions of Lao PDR

 • โดย : Chanajai Muenthaisong, Sukanya Aim-im-tham, Prapat Thepchatree, Sekson YongvanitAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Building environment Vietnamese communication for ethnic minorities children 5 to 6 years old

 • โดย : Giang Thi GamAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Information Literacy Level of the Islamic Private Schools’ Students in the Southernmost Provinces

 • โดย : Chumchit Saechan, Vorasiri SiriwipatAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Needs Analysis and Problems on English Skills for Coffee House Employees

 • โดย : Porramet Saisaengjan, Nawamin PrachanantAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
SOME CHARACTERIESTICS OF MONG ETHNIC MINORITY STUDENTS AT PRIMARY SCHOOL

 • โดย : Nguyen Ngoc NganAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Intervention and prevention child labor in view of social work at “Safe and Sound”

 • โดย : Nguyen Thi Phuong Thao, Le Thi LamAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Challenges in English vocabulary teaching for ethnic

 • โดย : Pham Thi ThangAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
The Efficiency of Radio and Television Buddhist Propagation Project Based on Tyler’s

 • โดย : Pinayo Prommuang, Phramaha Natthapat Kittimethee, Panutat Sansakron, Pranee KuemyaratAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
The auditing process of government accounting and financing at district non thai nakhon, ratchasima

 • โดย : Amphaporn Sukkhang, Jaowakul KaetisuntornAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Construction of identification system to improve efficiency exploiting geographical indications

 • โดย : Thu Trang Le ThiAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Factors Influencing the Decision to Purchase a House in Muang District, Chaiyaphum Province

 • โดย : Jamikorn Kitklang, Silada IntarasothonchunAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Labor Market Needs of Tourism and Hospitality Industry in Cambodia

 • โดย : Dr.Ngel RatthaAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Biodiversity of Plants Producing Essential Oils in Pu Mat National Park

 • โดย : Dao Thi Minh Chau, Tran Thi Ngoc LinhAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Actual Situation Of Using Plant Proctection Drugs In Rice Field In Nghi Thach Commune,

 • โดย : ĐinhThi Kim Hao, Nguyen Thi VinhAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Use of Different Biofilter Materials in Recirculating System of Nile Tilapia

 • โดย : Culture Chaibu, Chanagun Chitmanat, Anupap  Wankanapol, Numpet  PrakobsinAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Association Rule Mining in EPC Global Networks

 • โดย : i Quoc Le, Somjit Arch-int, Ngamnij Arch-int, Hai Van TranAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
USER EXPERIENCE ASSESSMENT FOR HOTEL BOOKING WEBSITE

 • โดย : Pornphimon Katkaeo, Kritsada SriphaewAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Synthesis and structure determination of 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α/β-D-glucopyranosyl Thiol

 • โดย : Quan V. Vo, Hung P. Nguyen, Tuan L. Nguyen  and  Yen T. B. PhanAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Watering Control System for Agriculture on Android Smartphones Case Study

 • โดย : Somjin JuntarajessadakornAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Effects of Cyanobacteria Nostoc calcicola extract on lifetime and fecundity of cowpea aphid

 • โดย : Mai Van Chung  and Do Ngoc DaiAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
How to improve the quality of sports competition for students at The Da Nang University

 • โดย : Nguyen  Xuan Hien, Nguyen Thi Hang Phuong and Vo Dinh HopAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
DETERMINING PHYSICAL, CHEMICAL NORMS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CHE DAY

 • โดย : Nguyen Thi Dieu Hang, Tran Thi Nhiem Hai, Doan Thi Hoai Nam, and  Truong Van ThienAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students

 • โดย : Nguyen Thi Hang Phuong,  Nguyen  Xuan Hien, Vo Dinh HopAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
TRAINING THE SELF-LEARNING SKILL IN TEACHING PHYSICAL EXERCISES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

 • โดย : Nguyen Van TuanAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Online Portfolio Management System for Lecturers

 • โดย : Pratchaya JaisudthiAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
Developing critical thinking skills in secondary schools in Thailand

 • โดย : Dr.Kaewwieng Numnaphol, Surinthorn Wangkahard, Wilaiporn Techa, Supunnee Ar-wornAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-16A second item
ผลการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศไทย

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2016-02-08A second item
การพัฒนาผู้นำนักศึกษาครุศาสตร์ สู่ประชาคมอาเซียน

 • โดย : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-10-05A second item
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการจัดการAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-10-05A second item
จาก P3SH สู่ความสำเร็จ

 • โดย : มงคล อุบลAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-10-05A second item
การประกวดแข่งขัน “ส้มตำลีลา สู่อาเซียน”

 • โดย : กนกวรรณกรณ์  หลวงวังโพธิ์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-10-05A second item
แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาบ้านท่าสี

 • โดย : ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด, ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ, ศาสตรา  วงษ์บุตรลีAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-10-05A second item
โครงการรู้เที่ยว รู้หลักพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม

 • โดย : สิทธิศักดิ์  เตียงงาAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-10-05A second item
คู่มือแบบฟอร์ม มคอ.3 – มคอ.7 และแบบประเมินเพื่อทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 • โดย : บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์, ดวงเดือน เภตรา, ลลิตา  พิมทา, สุพร  แก้วสะอาดAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-23A second item
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันของนักศึกษาวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร์

 • โดย : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, พิมลศักดิ์  นิลผาย, วาสนา เลิศมะเลาAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-23A second item
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : กรณี จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วเวียง นำนาผล  ๒. อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ ๓. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท  ๔. อาจารย์ณมน ธนินธยางกูร  ๕. อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ   ๖. อาจารย์ประภาภรณ์ รัตโน ๗. อาจารย์ ดร.สุรชัย  อาจกล้า   ๘. รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธฺสงค์ และคณะAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-23A second item
แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์, จุฑารัตน์ จิตต์ถนอมAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-23A second item
AN INVESTIGATION ON HOW PRE-SERVICE TEACHERS APPLY THEIR KNOWLEDGE OBTAINED FROM EFL READING INSTRUCTIONAL LESSONS TO THEIR CLASSROOM TEACHING PRACTICE

 • โดย : Thanaporn  Pantawee, Ph.D.An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-11A second item
Curriculum benchmarking and curriculum innovation in English language teaching At Roi Et Rajabhat University, Thailand

 • โดย : ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-11A second item
การศึกษาทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น

 • โดย : ชญานนท์ คันทมาตย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-11A second item
การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษา

 • โดย : ขอบฟ้า จันทร์เจริญAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-11A second item
แนวทางการพัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

 • โดย : ขอบฟ้า  จันทร์เจริญAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-09-11A second item
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย: พหุกรณีศึกษา

 • โดย : ดร.แก้วเวียง  นำนาผล, สุรินธร วังคะฮาด, วิไลภรณ์  เตชะ, สุพรรณี  อาวรณ์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-08-24A second item
การพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีประสิทธิผล แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 • โดย : พระมหาวรวิทย์ ภูเขม่า, กชพร  นำนาผล, เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-08-24A second item
บทความ เรื่อง ภาวะออทิซึม โดยอาจารย์เพิ่มพร สุ่มมาตย์

 • โดย : เพิ่มพร  สุ่มมาตย์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-07-27A second item
การศึกษากิจกรรม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน

 • โดย : จรัญญา กุลยะAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-07-14A second item
การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของลูกประคบสมุนไพรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-07-14A second item
การสร้างความปรองดองระหว่างสยาม และท้องถิ่นหลังความขัดแย้งกรณีกบฏผู้มีบุญอีสาน พ.ศ. 2444-2455

 • โดย : ธนัญชัย รสจันทร์, บุญชู ภูศรี, ประสาร ศรีพงษ์เพลิด An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-07-14A second item
การสำรวจและศึกษาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : ดร.อรอนงค์  ภูสีฤทธิ์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-07-14A second item
การสำรวจและศึกษาสายพันธุ์มะละกอพื้นเมืองในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : ดร.ชัญญรินทร์  สมพรAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-07-14A second item
ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ป่าดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : พุทธพรรณี บุญมาก, อณิสณี แทนอาษา, ปวริศา วิระษรAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-07-14A second item
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ยืนต้นในสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : ชินานาตย์ ไกรนารถAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
ห้องสมุดมีชีวิต การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริการศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ ;สุดารัตน์ ภัทรดุลย์พิทักษ์;ธิดารัตน์ เจริญเขต;บดินทร์ ศิริเกษ;กล้า ภูมิพยัคฆ์;มนชิดา ภูมิพยัคฆ์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

 • โดย : นันธิดา ศรเผือก, สมใจ ภูมิพันธุ์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
A preliminary search for carriers of MrNV using LAMP in Roi Et province of Thailand

 • โดย : komsilAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
การผลิตมีเทนและเมทานอลจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

 • โดย : ดร.สุรชัย รัตนสุขAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
การสำรวจพืช C3 และ C4 ในจังหวัดขอนแก่น

 • โดย : อ.จรัญญาAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105

 • โดย : ผศ.เสริมศรี สุทธิสงค์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด

 • โดย : ปรมัตถ์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2015-06-19A second item
สมรรถนะองค์การกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

 • โดย : เสกสรรค์ สนวาAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-05-03A second item
การเตรียมตัวด้านสุขภาพของบัณฑิตในการซ้อมรับปริญญา

 • โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุขAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-04-26A second item
คะแนนมาตรฐาน

 • โดย : ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-04-05A second item
Life In China

 • โดย : อ.อนงค์ศรีAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-04-04A second item
กระบวนการทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย

 • โดย : ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-04-04A second item
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

 • โดย : ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์An item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-04-04A second item
ศึกษาดุงานโรงเรียนอนุบาลในอเมริกา

 • โดย : สัญชัย  ฮามคำไพAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-04-04A second item
วันสิ้นโลก ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 • โดย : ยุทธพันธ์ คำวันAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-01-26A second item
โยเกิร์ต เป็นทั้งอาหารและยาได้จริงหรือ

 • โดย : ดร.สุรชัย  รัตนสุขAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-01-25A second item
โยเกิร์ต เป็นทั้งอาหารและยาได้จริงหรือ

 • โดย : ดร.สุรชัย  รัตนสุขAn item
 • เผยแพร่เมื่อ : 2013-01-25A second item

© 2022 articles.reru.ac.th ระบบสารสนเทศนำเสนอบทความทางวิชาการ
จัดทำและพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด