พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทในจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Medicinal Plants for Postpartum Women of the Tai- Lao and Phu- Tai in Roi Et Province

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่