การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

ชื่อเรื่องภาษาไทย : การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมลูค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : The survey and utilization of local rice varieties for adding value of rice products 

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่