ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้น ของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาไทย : ความหลากชนิดของพรรณไม้และจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS เบื้องต้นของไม้ต้นในพื้นที่ป่าวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ : Species Diversity and Preliminary Study Geographic Information System; GIS of Trees in Roi Et Rajabhat

University Cultural Forest 

ดาวน์โหลด งานวิจัย Full text ได้ที่นี่