การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทรายมูลวิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย

ชื่อผลงาน : การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนทรายมูลวิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย

พิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0” ดาวน์โหลด Full text ที่นี่