าวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ชื่อผลงาน : ภาวะสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ได้รับการตีพิมพ์ผลงานระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร   ดาวน์โหลด Full text ที่นี่