การเข้าสู่วาระนโยบายการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทย : บทวิเคราะห์สะท้อนผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำ กับ (Pico Finance)

ชื่อผลงานภาษาไทย : การเข้าสู่วาระนโยบายการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทย : บทวิเคราะห์สะท้อนผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำ กับ (Pico Finance) ตีพิมพ์ใน รัฐสภาสาร ปีที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2560 ISSN 1025-0957 หน้า 43 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่