การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงานภาษาไทย : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ : The Development of Science Teaching Management based on Multiple intelligence in the Topic of Substances in Daily for Thai Grade 6 students ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2560
ดาวน์โหลด Full text ที่นี่