การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อผลงาน : การรู้สารสนเทศกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน .การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0  ดาวน์โหลด Full text ที่นี่