การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับระบบดิจิทัลทีวีและระบบ แอนะล็อกทีวีต่อผู้บริโภค ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงาน :การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับระบบดิจิทัลทีวีและระบบ แอนะล็อกทีวีต่อผู้บริโภค ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ตีพิมพฺใน วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่