เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่KPI&PMS

ชื่อผลงานภาษาไทย : เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่KPI&PMS ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่