แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา

ชื่อภาษาไทย: แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่