การศึกษาบทบาทของคำทวยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก บ้านร่องคำและบ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ชื่อผลงาน :การศึกษาบทบาทของคำทวยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านขี้เหล็ก บ้านร่องคำและบ้านสมสะอาด ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ชื่อภาษาอังกฤษ: A study of the ridden of the puzzle that affect the life of the Isan people : a case study of Ban Kiek,Ban Rong Kham and Somkam,LumbPuk District,Kham Khuean District,Yasothon Province. พิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์ ” ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่