บทวิจารณ์หนังสือ“คัมภีร์ HR”

ชื่อผลงาน : บทวิจารณ์หนังสือ“คัมภีร์ HR”เขียนโดย ชารอน อาร์มสตอง และบาร์บารา มิตเชลล์แปลจาก The Essential HR Handbook แปลโดย คมกฤช จองบุญวัฒนา วิจารณ์โดย สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 13(1) ม.ค. - เม.ย. 2561 Journal of Yala Rajabhat University 13(1) Jan - Apr 2018 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่