พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน

ชื่อผลงาน : พระพุทธเจ้าในวิธีคิดแบบชาวบ้านท้องถิ่นอีสาน
ชื่อภาษาอังกฤษ: The Buddha in Isan People’s Viewpoints

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่