การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Potential Development of Local Communities in Selaphum Municipality,Selaphum District,Roi Et. ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด Full text ที่นี่