การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยการขับเคลื่อนเพื่อระดมความคิดเห็น