การศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพผลผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพผลผลิตในการผลิตข้าวหอมมะลิอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 
Guidelines of the Potential Improvement of Sustainable Jasmine Rice Production in Thung Kula RongHai Area, Roi-Et.

ชินานาตย์  ไกรนารถ <<รายละเอียด>>