ข้าวปุ้นซาว:การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค กรณีศึกษาจากตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าวปุ้นซาว:การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค กรณีศึกษาจากตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์วรฉัตร  รวิวรรณ <<รายละเอียด>>