การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาของรัฐ

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อสอนในระดับอุดมศึกษาของรัฐ

อาจารย์พูนสุข  จันทศิลป์

บทคัดย่อ
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการ  เหตุผลและ ปัญหาในการกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติของแต่ละมหาวิทยาลัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและ 2) เพื่อศึกษา แนวทางในการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของอาจารย์ชาวต่างชาติ และกำหนด เงื่อนไขในการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Keyinformants) จากมหาวิทยาลัยของรัฐจำนวน 17 แห่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย วิธีการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และ การจัดอภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา( Content Analysis) และการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ( Content Synthesis)

<<รายละเอียด>>