การศึกษากิจกรรม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน

การศึกษากิจกรรม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสาน 

อรอนงค์ ไกรสูนย์ และ จรัญญา   กุลยะ 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

<<รายละเอียด>>