ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Professor Dr. Leslie Burke Barratt, Professor Emerita, Graduate Studies, Indiana State University
วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : Peter G Waterworth
วันที่เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
วันที่เผยแพร่ : 08 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สิทธิศักดิ์  เตียงงา
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด, ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ, ศาสตรา  วงษ์บุตรลี
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กนกวรรณกรณ์  หลวงวังโพธิ์
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มงคล อุบล
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการจัดการ
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่เผยแพร่ : 05 ตุลาคม 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์, จุฑารัตน์ จิตต์ถนอม
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วเวียง นำนาผล  ๒. อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ ๓. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท  ๔. อาจารย์ณมน ธนินธยางกูร  ๕. อาจารย์เชษฐพัฒน์ สิริวัฒนตระการ   ๖. อาจารย์ประภาภรณ์ รัตโน ๗. อาจารย์ ดร.สุรชัย  อาจกล้า   ๘. รองศาสตราจารย์เสริมศรี สุทธฺสงค์ และคณะ
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, พิมลศักดิ์  นิลผาย, วาสนา เลิศมะเลา
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558
ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์, ดวงเดือน เภตรา, ลลิตา  พิมทา, สุพร  แก้วสะอาด
วันที่เผยแพร่ : 23 กันยายน 2558